NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN DE FENEX

(Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek)

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam,

Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004

Werkingssfeer

Artikel 1.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening die de expediteur verricht. Onder expediteur in het kader van deze algemene voorwaarden wordt niet uitsluitend verstaan de expediteur als bedoeld in Boek 8 BW. Als opdrachtgever van de expediteur wordt beschouwd, degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan de expediteur geeft, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling.

2. Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden, zoals die van cargadoors, stuwadoors, vervoerders, assurantiebemiddelaars, opslag- en controlebedrijven enz. die door de expediteur worden verricht, zullen mede van toepassing zijn de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, onderscheidenlijk voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.

3. De expediteur is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden met wie hij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten.

4. De expediteur heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmede samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voorzover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van de expediteur wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe de expediteur hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van de expediteur. Te hunnen aanzien zullen ondermeer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van de expediteur, als omschreven in deze voorwaarden.

5. Opdrachten tot aflevering onder rembours, tegen bankbewijs enz. worden geacht expeditiewerkzaamheden te zijn.

Tot stand komen van de overeenkomst

Artikel 2.

1. Alle door de expediteur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan der overeenkomst.

3. Bij wijziging van één of meer dezer factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met terugwerkende kracht gewijzigd. De expediteur dient de wijzigingen te kunnen aantonen. 

Artikel 3.

1. Indien door de expediteur all-in respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van de expediteur komen.

2. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremiën.

3. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra – naar billijkheid vast te stellen – beloning in rekening worden gebracht.

Artikel 4.

1. Bij onvoldoende laad- en/of lostijd – ongeacht de oorzaak daarvan – komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer de expediteur het connossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.

2. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan de expediteur worden vergoed.

Artikel 5.

1. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende.

2. Indien de expediteur een verzekering op eigen naam heeft gesloten, is hij slechts gehouden – desgevraagd – zijn aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.

3. Voor de keuze van de verzekeraar en diens gegoedheid is de expediteur niet verantwoordelijk.

4. De expediteur is, wanneer hij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijke werktuigen, gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, die de risico’s dekt die voor de expediteur uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

Artikel 6.

1. Het aan de expediteur verstrekken van gegevens, vereist voor het verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. .

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7.

1. Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van de expediteur, waarbij deze steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.

Artikel 8.

1. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking zijn.

2. De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van de expediteur zijn.

3. De expediteur is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.

4. De expediteur is niet verplicht bij gebreke van documenten tegen garantie te ontvangen. Indien de expediteur een garantie stelt, is zijn opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

Artikel 9.

1. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten.

2. Desalniettemin is de expediteur gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het belang van laatstgenoemde nodig acht.

3. Als deskundige treedt de expediteur niet op. Voor hem ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der zaken; evenmin neemt hij enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.

Artikel 10.

1. De bijvoeging “circa” geeft de opdrachtgever vrijheid 2,5 % meer of minder te leveren.

Aansprakelijkheid

Artikel 11.

1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. De expediteur is – onverlet het bepaalde in artikel 16 – niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de expediteur of diens ondergeschikten..

3. De aansprakelijkheid van de expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 4.000 SDR per zending.

4. De door de expediteur te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. De expediteur is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

5. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor de expediteur niet aansprakelijk is, dient de expediteur zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. De expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de expediteur zijn aanspraken op de door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.

6. De opdrachtgever is jegens de expediteur aansprakelijk voor schade tengevolge van de (aard der) zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

7. De opdrachtgever zal de expediteur vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de expediteur als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.

8. De expediteur, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch volgens deze voorwaarden aansprakelijk.

Artikel 12.

1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de expediteur redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan de expediteur de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 13.

1. Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de expediteur worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

2. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de expediteur aan deze te worden voldaan.

Artikel 14.

1. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de expediteur niet.

2. Tijden van aankomst worden door de expediteur niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 15.

1. Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is de expediteur voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.

Dwingend recht

Artikel 16.

1. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is de expediteur, voor zover hij een vervoerovereenkomst die hij met een ander zou sluiten, zelf uitvoerde, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever die hem kennis gaf van de schade mede te delen.

2. Doet de expediteur de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is hij, wanneer hij daardoor niet tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schade-loosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding, die hij zou hebben moeten voldoen, wanneer hij wel tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken.

3. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is de expediteur voor zover hij de vervoerovereenkomst, welke hij met een ander zou sluiten, niet zelf uitvoerde, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoerovereenkomsten hij ter uitvoering van zijn verbintenis aanging. Hij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen, waarover hij beschikt of die hij redelijkerwijs kan verschaffen, voorzover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.

4. De opdrachtgever verkrijgt jegens degeen, met wie de expediteur heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij de expediteur duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door de expediteur – of in geval van diens faillissement door diens curator – af te geven verklaring, dat tussen hem en de expediteur ten aanzien van de zaken een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.

5. Komt de expediteur een verplichting als in het derde lid bedoeld niet na, dan is hij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van hem had kunnen verkrijgen, wanneer hij de overeenkomst die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg.

Betaling

Artikel 17.

1. De opdrachtgever is verplicht de expediteur de overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij ver-zending van te verzenden zaken, te voldoen. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever.

De overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.

2. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door de expediteur een krediettermijn wordt toegepast, is de expediteur gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.

3. Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de toegepaste krediettermijn het verschuldigde betaalt, is de expediteur gerechtigd de wettelijke rente conform de artikelen 6:119 of 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.

4. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen -ook toekomstige – van de expediteur terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:

het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

de opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met

de nakoming van enige financiële verplichting jegens de expediteur, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze ontbonden wordt.

5. De opdrachtgever is uit hoofde van de expeditie-overeenkomst verplicht om op eerste vordering van de expediteur zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan de expediteur is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.

6. De expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever.

Indien de expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.

7. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan de expediteur te vergoeden.

Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan de expediteur te worden vergoed, indien de expediteur in verband met de expeditie-overeenkomst hiervoor door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.

8. De opdrachtgever zal de expediteur te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van de expediteur in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.

9. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die de expediteur aan de opdrachtgever krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

Artikel 18.

1. Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven.

2. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door de expediteur betaalde of verschuldigde bedrag.

Artikel 19.

1. De expediteur heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die de expediteur uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is de expediteur gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.

2. De expediteur kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.

3. De expediteur is gerechtigd de hem in lid 1 toegekende rechten, tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.

4. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming bestaat – ondershands.

Slotbepalingen

Artikel 20.

1. Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de expediteur niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

Artikel 21.

1. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering door het enkele verloop van negen maanden.

2. Elke vordering jegens de expediteur vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.

3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op die van aflevering. Onder dag van aflevering wordt verstaan; de dag waarop de zaken uit het vervoermiddel zijn afgeleverd, dan wel, indien zij niet zijn afgeleverd, hadden moeten zijn afgeleverd.

4. In het geval de expediteur door enige overheid dan wel derden als bedoeld in artikel 17 lid 7 wordt aangesproken, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan vanaf de eerste van de volgende dagen:

 de dag volgende op die waarop de expediteur door enige overheid dan wel derde is aangesproken;

 de dag volgende op die waarop de expediteur de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.

Indien de expediteur of een door hem ingeschakelde derde als bedoeld in artikel 17 lid 7 in bezwaar en/of beroep is gegaan, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden. 

5. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring die drie maanden beloopt.

Artikel 22.

1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de expediteur.

Geschillen

Artikel 23.

1. Alle geschillen, die tussen de expediteur en zijn wederpartij mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.

Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het de expediteur vrij vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur. Eveneens staat het de expediteur vrij vorderingen met een spoedeisend karakter in kort geding voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur.

2. Eén der arbiters wordt benoemd door de Voorzitter respectievelijk Vice-voorzitter van de FENEX; de tweede wordt benoemd door de Deken der Orde van Advocaten van het arrondissement waarbinnen vorenbedoelde expediteur is gevestigd; de derde wordt benoemd door beide aldus aangewezen arbiters in onderling overleg.

3. De Voorzitter van de FENEX zal een terzake van expeditie deskundig persoon benoemen; de Deken der Orde van Advocaten zal verzocht worden een jurist te benoemen; als derde arbiter zal bij voorkeur gekozen moeten worden een persoon, die deskundig is terzake van de tak van handel of bedrijf, waarin de wederpartij van de expediteur werkzaam is.

4. De partij die een beslissing van het geschil verlangt, zal hiervan per aangetekende brief of per fax, mededeling doen aan het secretariaat van de FENEX onder korte omschrijving van het geschil en zijn vordering, alsmede onder gelijktijdige toezending van het door het bestuur van de FENEX vast te stellen bedrag aan administratiekosten, verschuldigd als vergoeding voor de administratieve bemoeiingen van de FENEX bij een arbitrage.

Een zaak is aanhangig op de dag van ontvangst bij het secretariaat van de FENEX van eerder genoemde aangetekende brief of fax.

5. Na ontvangst van bovengenoemde arbitrage-aanvraag zal het secretariaat van de FENEX ten spoedigste de ontvangst daarvan bevestigen en een kopie daarvan zenden aan de wederpartij, aan de Voorzitter van de FENEX, aan de Deken der Orde van Advocaten, wat de beide laatsten betreft met het verzoek ieder een arbiter te benoemen en het FENEX-secretariaat naam en woonplaats van de benoemde mede te delen.

Na ontvangst van dit bericht zal het FENEX-secretariaat ten spoedigste de beide aangewezenen van hun benoeming in kennis stellen onder toezending van een kopie der arbitrage-aanvrage en een exemplaar van deze algemene voorwaarden, met het verzoek de derde arbiter te benoemen en het FENEX-secretariaat te berichten, wie als zodanig is benoemd. 

Na ontvangst hiervan zal het FENEX-secretariaat ten spoedigste de derde arbiter van zijn benoeming in kennis stellen onder toezending van een kopie der arbitrage-aanvrage en een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Vervolgens zal het FENEX-secretariaat beide partijen mededelen wie tot arbiters zijn benoemd.

6. Mocht binnen twee maanden na het indienen der arbitrage-aanvrage de benoeming van alle drie arbiters niet hebben plaatsgehad, dan zullen alle arbiters op bij eenvoudig rekest te doen verzoek van de meest gerede partij, worden benoemd door de President van de Arrondissementsrechtbank binnen wiens ressort de expediteur is gevestigd.

7. Als Voorzitter van arbiters treedt op de door de Deken benoemde. Indien de benoeming door de President van de Arrondissementsrechtbank plaatsvindt, stellen arbiters onderling vast, wie hunner als voorzitter zal fungeren. De plaats van arbitrage is de plaats waar de voorzitter van arbiters is gevestigd.

Arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid onder gehoudenheid de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen in acht te nemen. Waar toepasselijk zullen zij voorts de bepalingen van internationale vervoersverdragen, waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), toepassen.

Arbiters bepalen op welke wijze de arbitrage zal worden behandeld, met dien verstande dat partijen in ieder geval in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en mondeling toe te lichten.

8. De opdracht aan arbiters duurt voort tot aan de eindbeslissing. Hun vonnis zullen zij deponeren ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank binnen welk arrondissement de plaats van de arbitrage is gelegen, terwijl zij daarvan kopie zullen toezenden aan ieder van de partijen en aan het secretariaat van de FENEX.

Arbiters kunnen vooraf van de eisende partij of van beide partijen een depot voor arbitragekosten verlangen; tijdens de behandeling kunnen zij aanvulling daarvan eisen. Indien binnen drie weken na een desbetreffend verzoek het door arbiters van eisende partij verlangde depot niet is gestort, wordt deze partij geacht de arbitrage te hebben ingetrokken. Arbiters zullen in hun vonnis bepalen wie van de beide partijen of voor welk deel ieder van partijen de arbitragekosten zal hebben te dragen. Hieronder zijn te begrijpen het honorarium en de verschotten van arbiters, het bij aanvrage aan de FENEX betaalde bedrag aan administratiekosten, alsmede de door partijen gemaakte kosten, voorzover arbiters die redelijkerwijze noodzakelijk achten. Het aan arbiters toekomende wordt, voor zover mogelijk, op het depot verhaald.

Artikel 24.

1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Nederlandse Expedi-tievoorwaarden”.

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

PortCity II, Waalhaven Z.z. 19, 3e etage, Havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam

Postbus 54200, 3008 JE Rotterdam

 

 

© 2000 Physical Distribution Group

PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN

1 september 2000

© 2000 Physical Distribution Group 2

PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2000

ingeschreven onder nummer 177/2000

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 september 2000

ingeschreven onder nummer 116/2000

Physical Distribution Group

Postbus 3008

2700 KS Zoetermeer

Internet: www.pdglogistics.com

E-mail: info@pdglogistics.com

De Physical Distribution Group is een deelmarkt van Transport en Logistiek Nederland

© 2000 Physical Distribution Group 3

De Physical Distribution Group is bevoegd de verschuldigde vergoedingen voor copiëren, als

bedoeld in artikel 17 lid 2 der Auteurswet 1912 en in het KB. van 20.7.1994 (Stb. 351) ex artikel

16b der Auteurswet 1912 te doen innen door en overeenkomstig de reglementen van de

Stichting Reprorecht te Amsterdam.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,

or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or

otherwise, without the permission of the editor.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijk toestemming van

Transport en Logistiek Nederland niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar

gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing

is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

© 2000 Physical Distribution Group 4

Artikelen Physical Distribution

Artikel 1 Definities

 1. Werkingssfeer
 2. Ondergeschikten en hulppersonen
 3. Verplichtingen van de physical distributor
 4. Verplichting van de opdrachtgever
 5. Duur van de overeenkomst
 6. Aansprakelijkheid van de physical distributor
 7. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
 8. Verjaring
 9. Betalingsvoorwaarden
 10. Zekerheden
 11. Bevoegde rechter
 12. Aanbevolen citeertitel

© 2000 Physical Distribution Group 5

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. PHYSICAL DISTRIBUTION: Alle werkzaamheden zoals vervoer, expeditie, lossen, inslag,

opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling,

verzendgereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot

zaken, een en ander voor zover deze tussen de opdrachtgever en de physical distributor

zijn overeengekomen.

 1. PHYSICAL DISTRIBUTION OVEREENKOMST: De overeenkomst waarbij de physical

distributor zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van physical distribution.

 1. PHYSICAL DISTRIBUTOR: De dienstverlener die met de opdrachtgever een physical

distribution overeenkomst heeft gesloten en uit dien hoofde zich heeft verplicht tot het

verrichten van physical distribution.

 1. PD-VOORWAARDEN: De onderhavige Physical Distribution Voorwaarden.
 2. VERVOERSTRAJECT: Dat gedeelte in de uitvoering van de physical distribution overeen

komst waarbij de aan de physical distributor toevertrouwde zaken zich bevinden aan boord

van een vervoermiddel teneinde daarmee te worden vervoerd. Het traject omvat niet het

laden in en lossen uit die vervoermiddelen.

 1. OVERMACHT: Omstandigheden die een zorgvuldig physical distributor niet heeft kunnen

vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht

wordt steeds verstaan: brand en explosie, alsmede de gevolgen daarvan.

 1. ZAKEN: de ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst aan de Physical Distributor

door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.

 1. IN ONTVANGSTNEMING: het moment waarop de zaken door de physical distributor fysiek

onder zijn hoede zijn genomen ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

 1. AFLEVERING: het moment waarop de zaken na uitvoering van de overeengekomen

werkzaamheden door de physical distributor ter beschikking worden gesteld aan de

opdrachtgever c.q. rechthebbende.

 1. EXPEDITIE: het ten behoeve van de opdrachtgever met een vervoerder sluiten van of meer

vervoerovereenkomsten, dan wel het ten behoeve van de opdrachtgever maken van een

beding in zodanige vervoerovereenkomst(en).

 1. VOORRAADVERSCHIL: Een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de

voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de physical distributor en de

opdrachtgever zou moeten zijn.

© 2000 Physical Distribution Group 6

 1. WERKDAGEN: Alle kalenderdagen, met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen,

alsmede de in Nederland algemeen erkende Christelijke- en nationale feestdagen.

 1. HULPERSONEN: al diegenen van wie de Physical distributor gebruik maakt bij de

uitvoering van de overeenkomst (zoals onderaannemers, vertegenwoordigers, en andere

hulppersonen)

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

ALGEMEEN

 1. De PD voorwaarden beheersen alle door de physical distributor gedane aanbiedingen,

gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en

feitelijke handelingen, een en ander voor zover niet in strijd met dwingend recht.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover tussen partijen

uitdrukkelijk overeengekomen.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door de

opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitgesloten.

 1. Indien tussen opdrachtgever en physical distributor is overeengekomen om gegevens langs

elektronische weg uit te wisselen zijn daarop naast deze voorwaarden tevens van

toepassing de door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de

Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene

Voorwaarden voor Elektronisch Berichtenverkeer, en wel de bij totstandkoming van de pdovereenkomst

gedeponeerde versie.

VERVOER

 1. Naast de Verdragen, Wetten en wettelijke regelingen, van toepassing op de verschillende

vervoersmodaliteiten, gelden met inachtneming van het voorgaande, de navolgende regels

ten aanzien van de aangegeven soorten vervoer:

– het nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoer Condities 1983,

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en

Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de pd-overeenkomst

gedeponeerde versie van deze voorwaarden.

– het vervoer per spoor: de bepalingen van het vervoersdocument;

– het vervoer over de binnenwateren: de Bevrachtingsvoorwaarden 1991,

gedeponeerd bij de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam

en Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de pd-overeenkomst

gedeponeerde versie van deze voorwaarden.

© 2000 Physical Distribution Group 7

– het vervoer door de lucht: de standaard IATA Vervoerscondities, als vermeld op

de achterzijde van de standaard IATA luchtvrachtbrief, alsmede de condities

waarnaar op die achterzijde wordt verwezen;

– gecombineerd vervoer: voor ieder deel van het vervoer de op dat deel

toepasselijke rechtsregels, alsmede de artt. 8.40 t/m 8:52 BW.

Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten en wettelijke regelingen en condities

aansprakelijkheden ongeregeld laten, gelden terzake de onderhavige PD voorwaarden.

EXPEDITIE

 1. In geval de physical distributor zich verbindt tot expeditie zijn van toepassing, de

Nederlandse Expeditievoorwaarden van 4 januari 1999 als gedeponeerd ter Griffie van de

Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, althans de bij

totstandkoming van de pd-overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden.

FISCALE- EN DOUANE DIENSTEN

 1. In geval de physical distributor zich verbindt tot fiscale vertegenwoordiging voor de

opdrachtgever en/of tot het zorgdragen voor douaneformaliteiten (daarbij inbegrepen

formaliteiten terzake opslag in douane entrepot) zijn daarop van toepassing de Nederlandse

Expeditievoorwaarden als voornoemd in art. 2 lid 6.

 1. Alle in dit artikel genoemde voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden

toegezonden.

ARTIKEL 3 ONDERGESCHIKTEN EN HULPPERSONEN

 1. De physical distributor is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te

maken van hulppersonen. Voor handelen en nalaten van deze hulppersonen, verricht

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij door de physical distributor

worden gebruikt, staat de physical distributor op dezelfde wijze in als voor zijn eigen ondergeschikten.

 1. Indien voormelde ondergeschikten of hulppersonen buiten overeenkomst mochten worden

aangesproken ter zake de werkzaamheden, waartoe zij door physical distributor werden

gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden

opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen

beroepen.

 1. Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door

opdrachtgever slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door de physical distributor

gesloten overeenkomst.

© 2000 Physical Distribution Group 8

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE PHYSICAL DISTRIBUTOR

De physical distributor is verplicht:

 1. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een

vervoersdocument en de overige door de opdrachtgever verstrekte documenten in

ontvangst te nemen.

 1. Zorg te dragen voor de in- en uitslag van de zaken.
 2. De opslag en de werkzaamheden aan de zaken te doen plaatsvinden in uitdrukkelijk

overeengekomen ruimten.

 1. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de physical distribution

voortvloeiende, noodzakelijke maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en

alvorens daartoe over te gaan, indien mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever.

 1. Zijn uit de PD-overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid op verzoek van de

opdrachtgever te verzekeren.

 1. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en ten behoeve van beide partijen met

uitsluiting van regresmogelijkheden, onder opgave van de gewenste dekking,

de zaken te verzekeren en een kopie van de polis dan wel een kopie van een

assurantiecertificaat aan de opdrachtgever te verstrekken.

 1. De opdrachtgever en de door deze aangewezen personen toe te laten tot de ruimten waarin

zich de zaken bevinden, mits:

– zulks in aanwezigheid van of iemand namens de physical distributor plaatsvindt

en dit vooraf tijdig kenbaar is gemaakt,

– e.e.a. geschiedt conform de huisregels van de physical distributor.

 1. In overleg met de opdrachtgever tegen daarbij overeen te komen vergoeding bijkomende

werkzaamheden te verrichten.

 1. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen,

instructies te vragen aan de opdrachtgever, of, indien niet tijdig instructies verkregen kunnen

worden, de inontvangstneming van de beschadigde zaken te weigeren.

 1. Ter uitvoering van de physical distribution overeenkomst gebruik te maken van materiaal dat

geschikt is voor het beoogde gebruik.

 1. De zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de

overeengekomen staat, af te leveren

 1. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens

die hem op basis van de physical distribution overeenkomst bekend zijn.

© 2000 Physical Distribution Group 9

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is verplicht:

 1. De physical distributor tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen omtrent

de zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij

voor de physical distributor van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de physical

distributor deze gegevens kent of behoort te kennen. De opdrachtgever staat in voor de

juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

 1. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de

overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens de wet

van de zijde van de opdrachtgever vereiste documenten ter beschikking van de physical

distributor te stellen.

 1. Naast de overeengekomen prijs voor de physical distribution, de door de physical distributor

gemaakte bijkomende kosten voor bijkomende werkzaamheden en/of afwijkende

omstandigheden te vergoeden.

 1. De physical distributor c.q. diens ondergeschikten op diens eerste verzoek te vrijwaren

ingeval deze door derden buiten overeenkomst word(t)(en) aangesproken terzake schade

dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de PD

overeenkomst door de physical distributor zelf, diens ondergeschikten en hulppersonen met

inbegrip van aanspraken wegens produktaansprakelijkheid.

 1. In te staan voor de door hem aan de physical distributor ter beschikking gestelde zaken en

materiaal.

 1. De geadresseerde c.q. ontvanger van de zaken te verplichten direct waarneembare schade

uiterlijk op het moment van de aflevering, en niet-direct waarneembare schade zo spoedig

mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de physical

distributor, bij gebreke van welke (tijdige) melding iedere aanspraak op schadevergoeding

van de opdrachtgever terzake vervalt.

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst tot physical distribution de zich nog bij de physical

distributor bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in

ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor

hetgeen na beëindiging van de physical distribution overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan

de opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid. Indien de

opdrachtgever niet voldoet aan de verplichting, als vermeld in dit artikel, is artikel 17 AVC

van overeenkomstige toepassing.

 1. Tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en

gegevens die hem op basis van de Physical Distribution overeenkomst bekend zijn.

© 2000 Physical Distribution Group 10

ARTIKEL 6 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien partijen niet anders zijn overeengekomen is de overeenkomst tot physical distribution

voor onbepaalde tijd van kracht, met een opzeggingstermijn van drie maanden.

 1. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen

als vermeld in artikel 5 kan de physical distributor, onverminderd zijn recht tot vergoeding

van de geleden schade, de overeenkomst tot physical distribution opzeggen, nadat hij de

opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn van minimaal 14 dagen heeft gesteld en de

opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door

het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze

zou worden verstoord, kan de physical distributor met onmiddellijke ingang tot opzegging

overgaan.

 1. Opzegging van de overeenkomst door de Physical Distributor met onmiddellijke ingang is

ongeacht de overeengekomen duur van de overeenkomst in ieder geval mogelijk met

onmiddellijke ingang ingeval de opdrachtgever:

– zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;

– de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;

– zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

– in staat van faillissement wordt verklaard;

– een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op

goederen van de opdrachtgever;

 1. Indien de physical distributor gedurende een aaneengesloten periode van 30 dagen

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze tekortkoming

rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst, kan de opdrachtgever onverminderd zijn

recht tot vergoeding van de geleden schade aan de zaken de overeenkomst tot physical

distribution opzeggen, binnen een week nadat hij de physical distributor schriftelijk een

uiterste termijn heeft gesteld met een beroep op het onderhavige artikel en de physical

distributor bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de lengte

van de termijn voor nakoming niet uitdrukkelijk in de PD overeenkomst is overeengekomen,

geldt een termijn van dertig kalenderdagen.

 1. Iedere opzegging c.q. schriftelijke kennisgeving dient steeds te geschieden per

aangetekende post met bericht van ontvangst.

 1. Ingeval na het einde van de overeenkomst de physical distributor nog zaken als bedoeld in

art. 1 lid 7 onder zich heeft blijven met betrekking tot die zaken de bepalingen van de

overeenkomst van kracht totdat deze zaken op de overeengekomen wijze uit de macht van

de physical distributor zijn gebracht.

© 2000 Physical Distribution Group 11

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PHYSICAL DISTRIBUTOR

 1. VERVOERSTRAJECT: De physical distributor aanvaardt aansprakelijkheid als vervoerder

voor schade aan of verlies van aan hem toevertrouwde zaken, ontstaan tijdens de

vervoerstrajecten, ook als hij dit vervoer aan anderen uitbesteedt. Het vorenstaande geldt

tenzij de physical distributor vooraf en expliciet tot uitdrukking heeft gebracht dat hij terzake

de vervoerstrajecten niet als vervoerder, doch als expediteur optreedt: in dat geval wordt

zijn aansprakelijkheid beheerst door de Nederlandse Expeditievoorwaarden.

 1. SCHADE AAN ZAKEN, ONTSTAAN ANDERS DAN TIJDENS VERVOER: De physical

distributor is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde zaken

vanaf de inontvangstneming daarvan tot aan de aflevering tenzij hij overmacht als bedoeld

in art. 1 lid 6 bewijst, en met inachtneming van de navolgende beperkingen en limieten,

tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 1. GEVOLGSCHADE: De physical distributor is slechts aansprakelijk voor schade aan of

verlies van de hem toevertrouwde zaken en derhalve niet voor immateriële schade,

gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade door

vertraging en schade veroorzaakt door adviezen van physical distributor.

 1. OPSLAG IN DE OPEN LUCHT: De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade

aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan

opslag, in opdracht van de opdrachtgever, in de open lucht.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET: De physical distributor is, behoudens opzet of grove

schuld van hemzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van Euro 3,50

per kilogram beschadigd of verloren gegaan gewicht, met een maximum van Euro 115.000

per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

 1. VOORRAADVERSCHILLEN: Eventuele voorraadverschillen dienen te blijken uit de

voorraadopname, welke tenminste eenmaal per kalenderjaar, na afloop daarvan, dan wel

op het moment waarop de overeenkomst eindigt, dient plaats te vinden. Eventuele tekorten

en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weggeboekt. Ingeval van

voorraadverschillen kan er slechts dan sprake zijn van enige aansprakelijkheid van de

physical distributor daarvoor indien de tekorten (manco’s) eventuele overschotten

overtreffen met een aantal in stuks, kilogrammen of liters, dat groter is dan één procent van

het aantal dat op jaarbasis betreffende die zaken onderwerp is van de physical distribution

overeenkomst.

Ten overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de onderhavige voorwaarden ook

de aansprakelijkheid van de physical distributor wegens voorraadverschillen beheersen, met

inbegrip van de aansprakelijkheidslimieten als omschreven in art. 7 lid 5.

© 2000 Physical Distribution Group 12

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of verband houdend met

de aan de physical distributor toevertrouwde zaken, c.q. de aard dan wel verpakking

daarvan, zoals met name schade, veroorzaakt door de verwezenlijking van het gevaar,

verbonden aan gevaarlijke stoffen.

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door personen, die de physical

distributor van de zijde van de opdrachtgever heeft toegelaten op zijn terrein.

 1. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle kosten, schaden, interessen, boeten,

straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen schade wegens niet- of niet tijdige

aanzuivering van douanedocumenten, welke rechtstreeks of middellijk het gevolg zijn van

de omstandigheid, dat de zaken bij het aanbieden voor physical distribution niet vergezeld

waren van de vereiste c.q. onjuiste documenten, danwel die het gevolg zijn van of die op

enigerlei wijze verband houden met een omstandigheid waarvoor de physical distributor niet

aansprakelijk is.

ARTIKEL 9 VERJARING

 1. Elke vordering jegens de physical distributor, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde

van rembours, verjaart door het enkele verloop van twaalf maanden, en vervalt door het

enkele verloop van achttien maanden.

 1. De verjaring, resp. het verval, loopt vanaf de dag, volgende op die, waarop de zaken

werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel bij gebreke daarvan vanaf de

dag volgende op de dag, dat de vordering is ontstaan. In ieder geval vangt de verjaring c.q.

het verval met ingang van de dag, volgend op die waarop de overeenkomst tussen partijen

is geëindigd.

ARTIKEL 10 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle bedragen die, uit welken hoofde ook, door de opdrachtgever aan de physical distributor

verschuldigd zijn, zullen worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn

of bij gebreke aan een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.

 1. Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn

of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum

betaalt, is hij gehouden daarover wettelijke rente te betalen met ingang van de dag, waarop

deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der algehele betaling.

 1. De physical distributor is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1, aan de

opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn eerst

verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is en de vordering ter

incasso uit handen is gegeven.

© 2000 Physical Distribution Group 13

 1. De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van vorderingen tot betaling

van vergoedingen voortvloeiend uit de physical distribution overeenkomst, van het uit

anderen hoofde terzake van de physical distribution verschuldigde of van verdere op de

zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde, alsmede doet de

opdrachtgever afstand van enig recht op opschorting van zijn betaling.

 1. Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen terstond opeisbaar en vatbaar voor

verrekening zijn in de gevallen zoals genoemd in art.6 lid 2 en 3.

ARTIKEL 11 ZEKERHEDEN

 1. De physical distributor heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op

gelden, zaken en documenten, die hij in verband met de physical distribution onder zich

heeft.

 1. Tegenover de opdrachtgever of de geadresseerde kan de physical distributor het recht van

retentie steeds uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden door

opdrachtgever of geadresseerde uit welken hoofde ook. Hij kan dit recht tevens uitoefenen

voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt.

 1. De physical distributor kan het in lid 2 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen

voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande

overeenkomsten tot physical distribution.

 1. De physical distributor kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem in

verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te

aanvaarden.

 1. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling

daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert,

verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen

en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het

bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

 1. Op alle zaken, documenten en gelden, die de physical distributor uit welken hoofde en met

welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te

zijn gevestigd als bedoeld in art. 3:236 BW voor alle vorderingen, die hij ten laste van de

opdrachtgever of van de eigenaar heeft of zal krijgen.

 1. Verkoop van enig onderpand geschiedt op de bij de wet bepaalde wijze of -indien

daaromtrent overeenstemming bestaat – onderhands.

 1. De bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt in de zich in zijn bezit

bevindende zaken op kosten van de opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de

artikelen 3:249 e.v. BW en zichzelf uit de opbrengst alle door de opdrachtgever

verschuldigde bedragen te voldoen, e.e.a indien de opdrachtgever in gebreke is de

bedragen te voldoen, die door hem aan de physical distributor verschuldigd zijn, dan wel de

© 2000 Physical Distribution Group 14

opdrachtgever de physical distributor goede grond heeft gegeven te vrezen, dat in die

betalingsverplichtingen zal worden tekortgeschoten.

 1. De physical distributor kan de verpande zaken desgevraagd doen vervangen door een

uitsluitend te zijner beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid.

 1. Op eerste verzoek van de physical distributor zal de opdrachtgever zekerheid stellen voor

vracht, rechten, belastingen, heffingen, premies, en andere kosten die de physical

distributor maakt of verlangd wordt te maken ten behoeve van de opdrachtgever.

Alle gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen

ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12 BEVOEGDE RECHTER

 1. Alle overeenkomsten, waarop deze physical distribution voorwaarden van toepassing zijn,

zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

 1. Alle uit of in verband met de overeenkomst voortvloeiende geschillen, ongeacht welke

algemene voorwaarden op die geschillen van toepassing zijn zullen worden berecht door de

bevoegde rechter van de plaats waar de Physical Distibutor statutair is gevestigd of de

bevoegde rechter te Amsterdam in geval deze vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

ARTIKEL 13 AANBEVOLEN CITEERTITEL

De onderhavige voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Physical Distribution

voorwaarden 2000” en zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te

Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000.

Bij verschil tussen de Nederlandse tekst en die, gesteld in enige ander taal, prevaleert de Nederlandse tekst.